SLEVY a DÁRKY každý měsíc pro registrované zákazníky.
Registrujte se ještě dnes ZDARMA!

Všeobecné obchodní podmínky
masážního studia Paragaté

provozovatel: Martin Plas
ič: 87173344

adresa provozovny: Jeseniova 123, Praha 3 PSČ 130 00

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb ve studiu Paragaté Martina Plase ( dále jen provozovatel ) IČ 87173344 , v provozovně v Jeseniově ulici č.p.123 na Praze 3, a kupujícím poskytovaných služeb ( dále jen kupující ), návštěvníkem studia ( dále jen návštěvník ) a uživatelem poskytovaných služeb ( dále jen zákazník ).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, dárkového certifikátu, nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky.
Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra, kapacitu a předepsanou temperaci studia.

2.2. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nemůže zákazník v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informuje o tom předem telefonicky (zavolat, nikoliv SMS či emailem), nejpozději však 12 hodin (u předplacených masáží 24h) před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

2.3  Předčasný příchod
Prostory studia nejsou přístupné v libovolnou dobu a ve studiu není čekárna. S ohledem na ostatní návštěvníky masážního studia je možno přijít nejdříve 5 minut před dohodnutým termínem.

2.4. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Výsledná doba masáže nesmí být méně než 60min, Pokud je kratší, zákazník si ji musí prodloužit, nebo je toto opoždění bráno jako Absence zákazníka.

2.5. Absence zákazníka
V případě nepřítomnosti ( viz 2.2.) nebo příchodu na masáž se zpožděním (viz. 2.4.) bude po zákazníkovi požadována úhrada  hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty certifikátu, poukazu nebo bonusu zdarma.

2.6. Odmítnutí masáže
Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.7. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.8. Doprovod a přístupnost
Masírovanou osobu může po předchozí dohodě s poskytovatelem služeb doprovázet jako návštěvník max. jedna dospělá osoba. Studio není zařízeno na přítomnost dětí, dětských kočárků, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Studio nemá ani prostor na odkládání cyklistických kol.

2.9. Odchod ze studia
Studio poskytuje nadstandardní zákaznický časový komfort. S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 20-ti minut po skončení masáže.

2.10. Osobní věci a cennosti
Studio poskytuje nadstandardní zákaznický bezpečnostní komfort. Během celé masáže je z bezpečnostních důvodů studio uzamčeno. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí. (Například pokud byste si sundali šperk, není v naší moci neustále hlídat, zda někde nezůstalo něco odložené a zapomenuté. Nemůžete po nás chtít, abychom poté obvolávali klienty, co přišli po Vás, zda něco neukradli.......) Své cenosti si zákazník může ponechat po celou dobu masáže nadohled.

2.11. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud  se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.12. Ceník masáží
Ceník masáží je k nahlédnutí na stránkách studia. Ceny platí pro základní provozní dobu sedm dní v týdnu. Cena masáže se odvíjí od délky masáže a kvalifikace maséra.

3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a  hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele, či elektronicky na emailovou adresu V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Dárkový poukaz je k zakoupení v provozovně, či emailem.

4.2. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné masáže z nabídky masážního studia Paragaté. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah   dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením masáže. Popis jednotlivých masáží najdete na webových stránkách studia : www.paragate.cz.
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti.

4.3. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh masáže.  Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.4. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

4.5. Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí dva až šest měsíců od data prodeje, platnost je uvedena na prodejní stránce, nebo na faktuře, nebo na dárkovém poukazu. Služby masážního studia je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

5. Závěrečná ustanovení

5.1  Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

6. 1.Platnost a účinnost 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.8.2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.paragate.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost Martin Plas si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.paragate.cz/vseobecne-obchodni-podminky/a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.